Obchodní podmínky půjčovna vozidel

 Car Star, Louda Auto a.s. IČO: 46358714

Pravidla a podmínky pronájmu obytného vozu

 

Obecná pravidla

Nájemce musí být starší 21 let a být držitelem ŘP skupiny B nejméně 3 roky. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce).

Zároveň s potvrzením a celkovou kalkulací pronájmu Vám zašleme zálohovou fakturu na úhradu 50% ceny pronájmu, která je splatná do 3 pracovních dnů od data potvrzení rezervace. Pokud nebude uhrazena v termínu, bude vozidlo uvolněno pro další zájemce. Druhá zálohová faktura na zbylých 50% bude vystavena 7-14 dní před vypůjčením vozu a musí být uhrazena před vypůjčením vozu.

Při platbě celé částky za zapůjčení vozu předem, více než 3 měsíce před termínem rezervace a dobou pronájmu na minimálně 6 dní, získá zákazník 5% slevu z ceníkové ceny. Na webu lze online objednávku zaplatit kartou či bankovním převodem ihned při objednání.

Vůz je zásadně nekuřácký. Vozidlo a obytnou nástavbu je zakázáno jakkoli upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.). Veškeré vybavení obytné nástavby je citlivé a jakékoliv opravy poškozených dílů jsou velmi nákladné a nelze je uplatnit na pojištění vozu!

Pozor na nájezdy do zatáček, vozidlo je dlouhé a při ostré zatáčce zadní kolo najíždí na obrubník, současně protilehlá strana vybočuje.

Při couvání doporučujeme vždy asistenci další osoby stojící vně vozidla.

Pozor na výšku vozu , až 315cm.

Servisní poplatek 1.500 Kč vč. DPH účtujeme pouze pro pronájmy kratší než 6 nocí včetně.

V případě poškození nebo jiné nečekané události u rezervovaného vozu si vyhrazujeme právo na výměnu vozu za jiný model pro stejný počet osob jako u rezervovaného vozu.

 

Převzetí a vrácení vozidla     

Převzetí a předání vozu zabere cca 60-90 minut.

Při převzetí vozu doporučujeme účast alespoň dvou členů posádky, vždy všech řidičů uvedených v nájemní smlouvě. Při převzetí vám vysvětlíme ovládání veškerého vybavení vozu.Vůz předáváme čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Vozidlo má prázdnou odpadní nádrž (voda i WC) a plnou nádrž čisté vody. Ve voze jsou 2 plynové lahve. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit. Čištění nadměrně znečištěného vozu a případné dotankování bude přeúčtováno nájemci.

Vozidlo se předává v odpoledních hodinách prvního dne půjčení a vrací se ráno posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí – pátek), pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Kauce

Při předání vozu požadujeme vratnou kauci 30 000 Kč. Kauce se hradí při převzetí vozu hotově nebo na Vaše přání předem převodem na účet na základě zálohové faktury. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru vozu. Kauce je vratná při vrácení vozidla zpět pronajímateli v případě, že na voze a jeho vybavení nevznikne žádná škoda. V případě poškození vozidla nebo jeho vybavení bude kauce použita k úhradě této škody. Pokud celková škoda bude vyšší než kauce, nájemce se zavazuje uhradit plnou výši škody.

Pojištění

Vozy mají uzavřené pojištění se spoluúčastí 5 %, min. však 10 000 Kč. Při rozbití čelního skla je spoluúčast 500Kč.Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složená kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Sankce

Nevrátí-li nájemce vozidlo pronajímateli v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu až do výše 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení do řádného vrácení vozidla. Zaplacením smluvní pokuty nebo vznikem nároku na účtování smluvní pokuty nezaniká právo pronajímatele na náhradu škody. Nájemce bere na vědomí, že veškerou důvodnou náhradu škody, kterou uplatní další nájemce vůči pronajímateli proto, že mu nájemce nevrátil vozidlo řádně a včas, přeúčtuje pronajímatel nájemci v plné výši. Pronajímatel nebude požadovat zaplacení shora uvedené smluvní pokuty a náhradu škody v případě, že vozidlo bude mít technickou závadu či dojde k jeho poškození bez zavinění nájemce a z těchto důvodů nebude možno vozidlo ve sjednaném termínu navrátit pronajímateli.V případě ztráty klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky či ostatní dokumentace vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu až do výše 10.000 Kč za každou ztracenou položku. Výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné na výzvu pronajímatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů.

Storno poplatky

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtujeme odstupné ve výši:

30 – 60 dnů před datem začátku pronájmu:   30% z celkové ceny pronájmu

8 – 30 dnů před datem začátku pronájmu:     50% z celkové ceny pronájmu

0 – 7 dnů před datem začátku pronájmu:       100% z celkové ceny pronájmu

Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do14-ti dnů
   2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu COMGATE, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese:https://www.comgate.cz/obchodni-podminky. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do druhého dne.
   3. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
   4. Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.
  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

Car-Star Louda Auto a.s. Českobrodská 42, 190 12 Praha 9

Internetový obchod:           ww.car-star.cz

Společnost:                        Louda Auto a.s.

Se sídlem:                          Českobrodská 42

IČ/DIČ:                              46358714 / CZ699O02678

E-mailová adresa:             recepce@car-star.cz

Telefonní číslo:                  +420703858806

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci      následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například – „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 2. Číslo objednávky:
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
 4. Jméno a příjmení spotřebitele:
 5. Adresa spotřebitele:
 6. E-mail:
 7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

(zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

                            (podpis)
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně      věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Blog
Novinky
ze světa karavanů